تصورش سخت نیست اگر بگوییم که زندگی در کلان شهرهایی همچون تهران باعث شده افراد بسیاری به بیماری های مختلف دچار شوند. شاید ارتباط این دو را به راحتی در نیابید، اما زمانی که به مطب پزشکان مراجعه می کنید لیستی بلند بالا از عوارض زندگی در دود و دم برای شما شرح می دهند....