اختلالات تیروئیدی در حاملگی چه نوع بیماری تیروئید در دوران حاملگی شایع است؟ بیماری های تیروئید چه پرکاربودن تیروئید و  چه کم کاری تیروئید ، در دوران بارداری نسبتاً شایع است و درمان آن در این دوران مهم است. تیروئید چیست؟ تیروئید یک غده کوچک و پروانه ای شکل در قسمت جلوی...