کولپوسکوپی کولپوسکوپی ، تست تشخیصی است که با استفاده از ابزاری به نام کولپوسکوپ انجام می شود و به بررسی واژن و دهانه رحم می پردازد. این ابزار، امکان مشاهده رحم و واژن برای سرطان و نواحی شکمی را فراهم می کند. کولپوسکوپی در حدود پانزده تا سی دقیقه به طول می انجامد و...