دیابت بارداری نویسندگان: دکتر فهیمه رمضانی تهرانی، متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ بهداشت باروری، استاد، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر سمیرا بهبودی، متخصص بهداشت باروری، استادیار، مرکز...